Volvo Benİmle
genİşleyen ayrIcalIk
dünyasI ve yepyenİ
İsmİyle karşInIzda,
volvo car prime!